Merito

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Merito HR Solutions

Regeling van de rechtsverhouding tussen Merito HR Solutions BV hierna te noemen Merito HR Solutions, gevestigd te Diegem, en haar opdrachtgever(s).

Toepasselijkheid van deze voorwaarden:

1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Merito HR Solutions en haar opdrachtgever(s), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2. Indien de opdrachtgever wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk. Onder personen zijn mede inbegrepen rechtspersonen.

1.3. Wanneer in een overeenkomst door Merito HR Solutions van één of meer artikelen van deze voorwaarden wordt afgeweken, geldt deze afwijking slechts éénmalig en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Alle artikelen van deze voorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, behouden onverminderd hun gelding. Bij volgende overeenkomsten kan op een dergelijke eenmalige afwijking nimmer een beroep worden gedaan.

Offertes

2.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en dienen steeds in één geheel te worden beschouwd.

2.2. Prijsopgaven, aantallen, uitvoerders, rapporten en soortgelijke elementen, in onze offertes voorkomend, zijn niet bindend, behalve voor zover uitdrukkelijk opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of in een door een Merito HR Solutions ondertekende opdrachtbevestiging.

Gebruik en eigendom van verstrekte informatie

3.1. Het auteursrecht inzake afgegeven stukken berust en blijft berusten bij Merito HR Solutions.

3.2 Merito HR Solutions verplicht zich alle specifieke kennis, die zij omtrent het bedrijf van de opdrachtgever verkrijgt, geheim te houden.

Inhoud en wijziging van de overeenkomst

4.1. De opdracht is tot stand gekomen, indien Merito HR Solutions het overeen gekomene schriftelijk heeft bevestigd of een schriftelijk aanbod daartoe van Merito HR Solutions door de opdrachtgever schriftelijk is aanvaard of het overeen gekomene op een andere wijze door partijen schriftelijk is bevestigd. Communicatie per mail en/of ingescande ondertekende documenten worden gelijkgesteld aan schriftelijke communicatie.

4.2. Indien een aanvullende overeenkomst tot stand is gekomen, heeft Merito HR Solutions het recht de wijziging of aanvulling, wanneer deze is uitgevoerd, afzonderlijk te factureren.

4.3. Indien de opdrachtgever na goedkeuring van de opdracht, wijzigingen aanbrengt in de eisen die hij aan de opdracht stelt, worden de daardoor nodige werkzaamheden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

4.4 Merito HR Solutions is gerechtigd voor de door haar te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden onderaannemers in te schakelen.

Beëindiging van de overeenkomst

5.1. Indien de opdrachtgever een opdracht annuleert of tussentijds beëindigt, anders dan contractueel overeengekomen, is hij Merito HR Solutions verschuldigd: de honorering naar stand van werkzaamheden, de gemaakte kosten, alsmede de kosten voortvloeiend uit de eventueel door Merito HR Solutions voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden. Bovendien is de opdrachtgever aan Merito HR Solutions verschuldigd 100% van het resterende deel van de honorering en kosten, die hij verschuldigd zou zijn geweest, bij volledige vervulling tot het einde van de opdracht door Merito HR Solutions. Deze bedragen dienen te worden betaald binnen de dertig dagen na de door Merito HR Solutions ter zake gezonden factuur.

5.2. De vorderingen van Merito HR Solutions op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

• indien na het sluiten van de overeenkomst aan Merito HR Solutions omstandigheden ter kennis komen die Merito HR Solutions goede gronden geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

• indien Merito HR Solutions de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

• In de genoemde gevallen is Merito HR Solutions bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Merito HR Solutions schadevergoeding te vorderen.

5.3.Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Merito HR Solutions zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Merito HR Solutions bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Prijzen

6.1. De overeengekomen prijs is de prijs of het tarief, genoemd in de overeenkomst of in de opdrachtbevestiging, exclusief B.T.W.

6.2. Bij transacties in vreemde valuta geldt als overeengekomen prijs de tegenwaarde in Euro valuta naar de koersverhouding op de datum van de opdrachtbevestiging, respectievelijk de datum van totstandkoming van de overeenkomst.

6.3. Wanneer na onze opdrachtbevestiging wijzigingen optreden in lonen, sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, belasting toegevoegde waarde en/of andere heffingen en/of koersverhoudingen, waardoor onze kostprijs wordt beïnvloed, is Merito HR Solutions gerechtigd de overeengekomen prijzen naar verhouding te wijzigen.

Levertijd

7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is een overeengekomen levertijd geen fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Merito HR Solutions schriftelijk in gebreke te stellen. Indien door overmacht (zie artikel 12) de overeenkomst niet tijdig door Merito HR Solutions kan worden uitgevoerd, dan wordt de levertijd verlengd met een periode die, alle omstandigheden in aanmerking nemende, redelijkerwijs als vertraging in de uitvoering van de opdracht door bedoelde omstandigheden is aan te merken. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Levering

8.1. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, zal de opdrachtgever bij levering geen eigendom verwerven en behoudt Merito HR Solutions de eigendom van de geleverde zaken en de geleverde tekeningen, zolang al het door de opdrachtgever aan Merito HR Solutions verschuldigde nog niet betaald is, terwijl Merito HR Solutions alsdan gerechtigd is het geleverde terug te nemen, na dit eventueel te hebben gedemonteerd, van de goederen waarmede het geleverde mocht zijn samengebouwd.

Betaling

9.1. Indien een vaste prijs is overeengekomen kunnen maandelijks voorschotten verschuldigd zijn tot de geraamde bedragen die in de respectievelijke weken als kosten door Merito HR Solutions worden uitgegeven, voor welke voorschotten door Merito HR Solutions facturen zullen worden verzonden.

9.2. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen betalingsdatum dan wel binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening.

9.3. Bij laattijdige betaling zijn een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de verschuldigde sommen (met een minimum van 40 euro) en een interestvergoeding conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties dd. 2 augustus 2002 verschuldigd, dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bovendien vervallen bij wanbetaling alle betalingsmodaliteiten van rechtswege en worden alle facturen, zelfs deze die niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar.

9.4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Reclamaties

10.1. Elke verbintenis die Merito HR Solutions aangaat met haar Opdrachtgever(s) wordt geacht een middelenverbintenis te zijn en kan nooit beschouwd worden als een resultaatsverbintenis.

10.2. Eventuele reclamaties omtrent de door Merito HR Solutions geleverde diensten en oplossingen etc dienen binnen één maand na prestatie of levering schriftelijk bij Merito HR Solutions te worden ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten, waarop de klachten betrekking hebben.

10.3. Het recht op reclamatie van de opdrachtgever vervalt als bij het leveren van de prestaties of diensten wordt afgeweken van de overeengekomen specificaties en/of omschrijving.

10.4. Eventuele reclamaties over geleverde zaken, of omtrent de door Merito HR Solutions toegezonden facturen, dienen binnen één maand na de ontvangst van de zaken, dan wel de facturen schriftelijk te worden ingediend, onder nadrukkelijke opgave van de feiten waarop de klachten betrekking hebben.

10.5. Het recht van de opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens de opdrachtgever bewerkte en/of verwerkte zaken.

10.6. Wanneer ingediende reclamaties niet voldoen aan het bovengestelde, worden zij niet in behandeling genomen.

Aansprakelijkheid

11.1 Merito HR Solutions is niet aansprakelijk voor kosten en schaden, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schendingen van octrooien, licenties, of andere rechten van derden door het gebruik van door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht verstrekte gegevens.

11.2 De opdrachtgever is gehouden Merito HR Solutions schadeloos te stellen voor alle kosten en schaden die voor Merito HR Solutions mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van gebreken aan door de opdrachtgever terzake van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, waaronder begrepen installaties, apparatuur, gereedschappen, etc. onverschillig of Merito HR Solutions aan of met deze zaken werkzaamheden heeft verricht. De opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring.

11.3 Indien en voor zover de controle of het dagelijks toezicht van de uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot het vervaardigen van tekeningen en de totstandkoming van een object door de opdrachtgever of door derden namens de opdrachtgever wordt verricht en Merito HR Solutions inzake die controle of dagelijks toezicht geen taak is opgedragen kunnen fouten in die controle of dat dagelijks toezicht Merito HR Solutions niet worden aangerekend.

Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Merito HR Solutions zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Merito HR Solutions, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Merito HR Solutions, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Merito HR Solutions afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

12.2 Merito HR Solutions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen intreden nadat Merito HR Solutions haar verbintenis had moeten nakomen.

12.3 Tijdens de overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Merito HR Solutions opgeschort, indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Merito HR Solutions niet mogelijk is, langer duurt dan 6 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.4 Indien Merito HR Solutions bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverd c.q. het leverbare afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Relatie

13. Tijdens de duur van de huidige overeenkomst en tot 12 maanden na de afloop ervan, verbindt de opdrachtgever zich ertoe direct noch indirect medewerkers te rekruteren of trachten te rekruteren die door de andere partij voor deze opdracht zijn aangeworven. Na gezamenlijk overleg kan Merito HR Solutions er eventueel mee instemmen dat zijn medewerkers worden aangeworven mits betaling van een schadeloosstelling welke uitdrukkelijk door Merito HR Solutions moet worden goedgekeurd. Bij niet-naleving hiervan is de sanctie van toepassing zoals bepaald in de onderliggende overeenkomst(en) tussen partijen.

Geschillen

14.1. Alle overeenkomsten tussen Merito HR Solutions en de opdrachtgever(s) worden beheerst door Belgisch recht en worden geacht in België te zijn gesloten.

14.2. Alle rechtsgedingen waartoe de uitvoering of de interpretatie van de afgesloten overeenkomsten aanleiding geven worden uitsluitend beslecht door de rechtbank van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Merito HR Solutions zicht bevindt. Aanvullende voorwaarden voor opdrachten uitgevoerd op locatie van de opdrachtgever in België.

Tarieven

15.1 Als verrekenbasis gelden de tarieven, die met de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

15.2 De tarieven zijn gebaseerd op normale werkuren bij een 5-daagse werkweek van 8 uur per dag.

15.3 De tarieven kunnen een aanpassing ondergaan overeenkomstig richtlijnen van de overheid.

15.4 Overwerk wordt verrekend op basis van toeslagen, uren die de 40-urige werkweek overschrijden worden met de volgende toeslagen verhoogd: maandag tot en met vrijdag + 50%; zaterdag+ 50% ; zondag en nationale feestdagen+ 100% tenzij andere schriftelijke overeenkomst.

15.5. Reisuren worden slechts verrekend indien het aantal groter is dan gebruikelijk voor dagelijks reizen van huis naar standplaats en vice versa. Verrekenbare kosten De navolgende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever:

15.6 Kosten van logies en maaltijden bij verblijf of bezoek elders, op verzoek van de opdrachtgever, tegen overlegging van declaraties.

15.7 Reiskosten tegen overlegging van declaraties, voor openbaar vervoer, taxi, vliegreizen, dienstauto of privé-auto.

15.8 Reiskosten voor woon-werk-verkeer op zaterdagen, zon- en feestdagen worden beschouwd als extra kosten en zijn derhalve verrekenbaar. Reiskosten voor gebruikelijk woon-werk verkeer worden apart aangerekend volgens de tarieven van de onderliggende overeenkomst.

15.9 Door derden uit te voeren vertaalwerk wordt verrekend op basis van gekregen nota’s.

15.10 Voor zover van toepassing worden bovendien verrekend: -telefoon,telex,telegram en post--vrachtkosten-extra kleding ten behoeve van arbeidsbeschermende maatregelen, klimatologische omstandigheden of vuil werk. -het ter beschikking stellen van werkruimte(n) aan de opdrachtgever.- computerkosten. Verantwoording

15.11 Voor de regeling van werkuren, overuren en reisuren wordt gebruik gemaakt van de weekstaat van Merito HR Solutions.

15.12 Bij opdrachten uitgevoerd op locatie van de opdrachtgever in België, wordt deze weekstaat in 2 - voud opgemaakt en dient door de opdrachtgever voor akkoord te worden ondertekend. Een exemplaar is bestemd voor de opdrachtgever.

15.13 Facturatie geschiedt maandelijks op basis van deze weekstaten.

15.14 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Duur van de werkzaamheden

15.15 De duur van de werkzaamheden wordt in een overeenkomst vastgelegd.

15.16 Bij opdachten uitgevoerd op locatie van de opdrachtgever geldt een wederzijdse opzegtermijn van 4 weken, tenzij anders overeengekomen in de deelovereenkomst of het raamcontract. Indien opzegging door opdrachtgever plaatsvindt zonder in acht name van deze weken, dan worden deze weken normaal verrekend.